Lourens_ aangetrouwd

Martens / Berkenbosch geslacht 2

Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

                                                                 site update  20-04-2011

Nageslacht van Roelof Martens Berkenbosch en Grietke Wolters 
 
------------------------------------------------------------------------------
                                       2e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

kinderen van Wolter Martens Berkenbosch en  Geertje Jakobs Kroondijk  76
 
1 Jakob Wolters Berkenbosch, geb.15-09-1824 W.S.W.
   †  05-01-1891 Weststellingwerf
   geh.11-05-1849  W.S.W. Wijbrigje Rinkes Lemstra
    geb. 23-10-1828 Weststellingwerf
    kind van Rinke Jans Lemstra en Femmigjen Tjeerds
    wonend Oldelamer
   kinderen

2 Grietje Wolters Berkenbosch  geb.01-03-1826 W.S.W   
 
3 Trijntje Wolters Berkenbosch geb. 06-01-1829  W.S.W.
    Vader ondertekent met "W.R. Birkenbos"
    geh.30-04-1854 Steenwijk Hendrik Oostindien
    geb. 1827 Steenwijk
    kind van Jan Oostindien  en Aaltien Jongedijk
 
4 Roelof Wolters Berkenbosch geb.1832 Weststellingwerf
   † 14-06-1910  Weststellingwerf
   geh. 27-04-1860  W.S.W. Tjitske Wijbes Geertsema
    geb. 1837 Weststellingwerf
    † 03-05-1908 Zuidlaren (Dennenoord)
     kind van Wiebe Heines Geertsema en Geesje Jonkman
    kinderen
 
5 Jantje Wolters Berkenbosch geb.04-09-1834   W.S.W.
   † 02-06-1910 Westtellingwerf
   geh.20-12-1862  W.S.W. Pieter Geerts van der Hoef
   geb. 26-10-1829 Westellingwerf
   †  18-02-1907 Westellingwef
   kind van Geert Klazen van der Hoef en Antje Jans Wijnkool
 
6 Rinke Wolters Berkenbosch geb.1838 Weststellingwerf
   † 14-09-1920 Weststellingwerf
   geh. 09-05-1863  W.S.W. Pietje (Tietje)Wopkes Dijkstra
    geb. 01-11-1837 Schoterland
    kind van Wopke Romkes Dijkstra en Trijntje Gerbens Brouwer
    wonend Oudeschoot
 
7 Neeltje Wolters Berkenbosch geb.08-06-1841 W.S.W.
   † 24-04-1924 Amsterdam
   geh.11-05-1865  W.S.W Eling Hendriks van der Zweep 
   geb.  25-10-1830  Herenveen
    kind van Hendrik Elings van der Zweep  en Froukje Jans Lemstra
    kinderen

neltje2.jpg

Foto Neeltje Wolters

 
8  Geertje Wolters Berkenbosch  geb. 18 -09-1843 W.S.W.

kind van Barber Roelofs Berkenbosch en  Doede Willems Terluin 78
 
 9  Grietje Doedes Terluin geb. 27-03-1823      Tietjerksteradeel
     † 05-05-1826   Tietjerksteradeel  3 jr
 
10  Imkje Doedes  Terluin  geb.29-10-1824  Tietjerksteradeel 
      †  27-05-1875 Tietjerksteradeel 
      geh.13-05-1852 Tietjerksteradeel  Rinse Tjallings Postma
       geb. 1831 Oudkerk
      † 03-10-1926 Tietjerksteradeel
       kind van Tjalling Oenses Postma  en Lijsbert Sybes van Huizen
      kinderen
 
11  Roelof Doedes Terluin  geb. 04-04-1827  Tietjerksteradeel
       † 19-10-1868 Tietjerksteradeel
       geh. 07-05-1856 Tietjerksteradeel, Akke Eises de Jong 
      ook genaamd  Aukje Jelles de Jong  
      geb. 1829 Bergum
      kind van  Eise Jelles de Jong  en  Ybeltje Karels van der Wal  
       kinderen
 
12  Willem Doedes Terluin  geb. 01-09-1829    Tietjerksteradeel
      †  03-09-1829 Tietjerksteradeel   2 dg      
 
13  Grietje Doedes Terluin  geb. 16-09-1830 Tietjerksteradeel,
      † 05-09-1903 Tietjerksteradeel,  
      geh 10-05-1862  Tietjerksteradeel Jan  Andries  Meyer
        geb. 1835 Bergum
      kind van Andries Minderts Meyer  en Sytske Jans Hoekstra
      kinderen
 
14  Willemke Doedes  Terluin geb. 08-03-1834 Tietjerksteradeel
      †  30-12-1908 Dantumadeel  ongh      
 
15  Aaltje Doedes Terluin geb. 02-03-1837  Tietjerksteradeel 
        † 26-10-1914 Tietjerksteradeel
      geh.14-05-1859  Tietjerksteradeel Auke Taedes Veenstra   
      geb. 1836 Bergum
      kind van Taede Aukes Veenstra  en Bootske Jans Hoekstra
        kinderen
 
16  Jantje Doedes Terluin geb.18-02-1840 Tietjerksteradeel
       †  30-06-1883  Tietjerksteradeel
        geh. 14-12-1867 Tietjerksteradeel Teunis Johannes Postma
        geb. 19-2-1840  Bergum 
       † 12-12-1900 Achtkarspelen
         kinderen

 
17  Hendrikje Hendriks Berkenbosch geb.08-08-1821 W.S.W.
 
kind van Zwaantje Roelofs Berkenbosch en Adolph Bouwboer   79 
 
18 Jan Jans Bouwboer   geb. 20-11-1824 W.S.W   
     † 19-04-1847 Oostellingwerf  22jr     ongh.

19 Roelof Adolfs Bouwboer  geb  26-01-1826 W.S.W
     † 12 -050-1890 Weststellingwerf
     geh. 20-12-1861 WSW,  Jantjen Hendriks Klooster
     geb. 29-11-1830 Ooststellingwerf
     kind van Hendrik Jannes Klooster en Antje Jans Braksma
     kinderen
 
20 Beertje Adolfs Bouwboer geb. 27-07-1828 W.S.W.   
 
21 Grietje Adolphs Bouwboer geb.19-07-1830 W.S.W.
     geh.19-05-1861 Johannes Geerts Haringsma
      geb. geb. 17-10-1833 Schoterland
     † 22-12-1899 Schoterland
      kind van Geert Johannes Haringsma en Tjitske Roels Bosma
      kinderen
 
22 Klaasjen Adolfs Bouwboer  geb.18-03-1832 W.S.W.
     † 19-04-1847 Ooststellingwerf      ongeh.  
      
kinderen van Jantje Roelofs Berkenbosch  en Jan Boelen Oosterdijk 80
 
23 Boele Jans Oosterdijk geb. 1842  Oldeholtpade
     geh.10-05-1873 Lutske de Jong
     geb  1850 Langezwaag          
      kind van Taeke Jippes de Jong en Froukjen Sytzes Teyema
      kinderen
 
24 Wybigje Oosterdijk   geb 1850 Oldeholtpade, 
     † 07-11-1882 Wymbritseradeel  32 jr
     geh.21-06-1878 Gerrit Hanses Krikke
     geb. 30-10-1852  AEngwirden
      kind van Hans Tymens Krikke en Geesje Hendriks Simons
     kinderen
 
 
25  L.L. Berkenbosch  geb/overl. 04-10-1840  Weststellingwerf
 

kind van Aaltje Roelofs Berkenbosch  en Lammerts Slager 84
 
26 Roelof Lammerts Slager geb.30-01-1834 Weststellingwerf
 
27  Roelof Lammerts Slager  geb.06-11-1835 Weststellingwerf
1e huw 12-05-1866 Weststellingwerf Trijntje Jans Slot
       geb. 13 -07-1836
       † 23-01-1874 Westellingwerf
kind van  Jan Lensen Slot en Janke Jentjes van Zanden
wonend  Noordwolde.

2e huw WSW 08-05-1875 Trijntje Gerbens Bosch
         geb. 18-12-1834 Weststellingwerf
         kind van  Gerben Willems Bosch en Hendrikje Gerbens Bos
         wonend Noordwolde
     
28 Wybe Lammerts Slager geb. 08-03-1839 Weststellingwerf
 
29Trijntje Lammerts Slager geb.19-04-1842 Weststellingwerf
     † 23-04-1932 Utingeradeel   
1e huw.  08-05-1868 Weststellingwerf Wolter Annes de Groot
      geb.15 -04-1838 Westellingwerf
      † 02-02-1878 Weststellingwerf
      
kind van Anne Jans de Groot en Sjoukje Wouters de Vries
2e huw.02-07-1882 Weststellingwerf Albert Tjeerds Holtrop 
      geb.  23-11-1831 Westellingwerf
      †  13-06-1917 Weststellingwerf 
      kind van Tjeerd Wessels Holtrop en Hiltje Wessels
       Wonende  Boijl
 
30 Wiebe Slager  geb. 07-09-1849 Weststellingwerf
      † 13-12-1889 Weststellingwerf  
      geh. 28-12-1872 Weststellingwerf  Roelofje Berkenbos
      geb. 27-11-1849 Noordwolde  no 38
      † 06-02-1899 Kollumerland
      kind  van Jan Roelofs Berkenbos(ch) en Geertje Tjeerds Holtrop 86
       kinderen

kinderen van  Wybegjen Berkenbosch en  Wolter Symens Veldkamp 85
         
31 Symen Wolters Veldkamp geb. 02 -03-1842  Noordwolde
 
32 Symen Wolters Veldkamp geb. 26-09-1853 Noordwolde

kinderen van Jan Roelofs Berkenbos(ch) en  Geertje Tjeerds Holtrop 86
 
33  Hiltje Jans Berkenbosch geb.13-03-1840 Noordwolde gem. W.S.W.
      † 15-12-1866 Weststellingwerf 26 jr
        geh. 15-07-1865 Weststellingwerf  Gerben Tjeerds Dragtsma    
      geb. 1836 Noordwolde
      †  17-04-1887 Westellingwerf
        kind van Tjeerd Martens Dragtsma  en Grietje Gerbens Bos
             
34 Grietje Jans Berkenbosch  geb.12-10-1841 Noordwolde
      † 11-08-1865 Weststellingwerf  23 jr.  ongh.
 
35 Tjeerd Jans Berkenbosch geb. 15-05-1844 Noordwolde
      † 12-06-1844 Weststellingwerf  28 dgn
 
36 Wiebigje Jans Berkenbosch geb.13-06-1845 Noordwolde
      † 31-12-1880 Weststellingwerf 35 jr.
      geh.13-05-1870 Weststellingwerf, Willem Jans Nijholt
      geb. 28-07-1845 Westellingwerf
      † 03-04-1910 Westellingwerf
       kind van Jan Jannes Nijholt en Geesje Pieters van der Heide
      kinderen
 
37 Tjeerdje Berkenbosch geb. 01-07-1848 Noordwolde   
       † 31-07-1856  Weststellingwerf  8 jr.
 
38  Roelofje Berkenbos geb. 27-11-1849 Noordwolde
      † 13-12-1889 Weststellingwerf  40 jr
      geh. 28-12-1872 Weststellingwerf  Wiebe Slager no 30
        07-09-1849 Weststellingwerf
      † 06-02-1899 Kollumerland
       kind van Aaltje Roelofs Berkenbosch  en Lammerts Slager 84
        kinderen
 
39 Ida   Berkenbos(ch) geb. 27-07-1856 Noordwolde
     †  15 -08-1856 Westellingwerf 19 dgn

40 Tjeerdje Berkenbosch geb. 03-06-1859 Noordwolde
      † 18-12-1868 Westellingwerf  9 jr

                                                                                                vervolg