Lourens_ aangetrouwd

geslacht 4

Home
Markus
Lourens-Heidema/Loois
Lourens / Snellenburg
Lourens / Sjonger
Kwappenberg / van-Garderen
Lourens / Bakker
Lourens / Stroop
Lourens / Kortstra
Lourens/ Sjonger/Bekhof
Sjonger / Bekhof 2
Lourens / Buitendorp
Buitendorp 2
Martens / Berkenbosch geslacht 2
geslacht 3
geslacht 4
Lourens / v.d.Horst
Lourens / Brandsma
Lourens / Zandstra
Lourens / Groen
Lourens / Groen2 /Bosma 2
Lourens / Bosma 1

geslacht 2                                                                              geslacht 3

------------------------------------------------------------------------------
                                   4e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------

kinderen van  Femmigje Berkenbosch  en Haye de Jong 42
 
150 Jan de Jong geb. 02-10-1879 Schoterland
 
151 Jacob de Jong geb. 09-02-1887  Lemsterland
 
152  Gerben de Jong geb. 17-12-1890 Lemsterland
        † 12-07-1917 Leeuwarden  26 jr
        geh. Roelofje Bloem 19 juni 1913 Lemsterland

kinderen van Frans Strijker en Geertje Berkenbosch  43
 
153 Grietje Strijker  geb.  08-12-1878 Lemsterland
 
154 Wiebigje Strijker  geb. 20-02-1881 Lemsterland
       geh. 28-03-1913 Weststellingwerf, Halbe Veenstra  

kinderen van Rinke Berkenbosch en Elisabeth Renes  44
 
voorkind
155 Jacob Renes geb. 05-07-1879  Amersfoort
         kind erkent bij huw. ouders
 
156 Willem Cornelis Berkenbosch  geb. 1881 Arnhem
       † 10-12-1882 Arnhem   1 jr
 
157 Cornelia Wijbigje Berkenbosch  geb. 01-1885 Arnhem
       † 19-07-1885 Arnhem  6 mnd

kinderen 1e huw. Wolter Berkenbosch  en Margje van Wijland 53
 
158 Roelof Berkenbosch geb. 11-05-1896 Weststellingwerf 
 
159 Tjitske Berkenbosch geb. 30-12-1900 Apeldoorn
 
160 Klaas Jan Berkenbosch  geb. 01-03-1902 Apeldoorn

 
kinderen van Geert van der Hoeff en Hiltje Fleuren 59
 
161 Klaas van der Hoeff  geb.30-08-1876 Lemsterland
 
162 L.L. van der Hoeff geb/overl. 04-12-1878 Lemsterland
 
163 Hubert van der Hoeff geb. 09-10-1880 Lemsterland

 
kinderen van Wolter van der Hoef en Aaltje Grutter 61
 
164 Jeltje van der Hoef  geb. 24-06-1899 Westellingwerf
 
165 Pieter van der Hoef  geb. 01-09-1901 Westellingwerf

 
kinderen van Meine van Veen en Trijntje Berkenbosch 67
 
166  Sybe van Veen geb.29 -04-1902 Weststellingwerf

 
kinderen van Froukje van der Zweep  en Egbert Kuipers 70
 
167 Klaasje Kuipers 07-08-1892 Weststellingwerf

 
kinderen van Edze Harmens Posthuma en Lijsbert Rinzes Postma 76
 
168  Rinze Edzes Posthuma  geb.20 -09-1875 Tietjerksteradeel 
 
169  Rinske Edzes Posthuma  geb. 26 -12-1877 Tietjerksteradeel
1e huw.18-08-1900 Tietjerksteradeel, Albert Wierds Visser  
        geb.1878 Tietjerksteradeel
          kind van Wierd Alberts Visser en Yttje Pieters van Gorkum
2e huw. 20-05-1903 Tietjerksteradeel,  Tjitske de Zwart
        geb.1881 Achtkarspelen
          kind van Tiemen Jans de Zwart en Jitske Durks Kielstra
 
170 Ymkje Edzes Posthuma  geb.10 -08-1880  Tietjerksteradeel
       geh. 17-05-1902 Tietjerksteradeel,  Rients Tijsma
       geb. 1876 Wanswerd,
        kind van Sake Rientses Tijsma en Aaltje Hendriks van der Boon
 
171  Harmen Eelzes Posthuma  geb.10-04-1883 Tietjerksteradeel
        geh.18-05-1907 Tietjerksteradeel, Trijntje Dillema
        geb. 1885 Hardegarijp
        kind van Dirk Gerrits Dillema en Trijntje Jans de Vries
 
172 Doede Posthuma    geb.1886  Rijperkerk
       geh.23-05-1908 Tietjerksteradeel, Sytske Kooistra
       geb. 1884 Bergum
        kind van Keimpe Taekes Kooistra en Antje Sytzes van Houten
 
173 Wybe Posthuma geb. 04-10-1888 Tietjerksteradeel
       geh.15-08-1914 Tietjerksteradeel, Trijntje Schingenga
       geb.1889  Heeg,
         kind van Tjeerd Schingenga en Aaltje van Stralen
 
174 Tjalling Posthuma  geb. 20 -11- 1891Tietjerksteradeel
       geh.31 -04-1917 Tietjerksteradeel, Dieuwke Akronius
       geb. 1882  Rijperkerk
         kind van Gerben Akronius en Hinke Jans van der Meer

 
kinderen van Doede Rinzes Postma en Atje Geerts Duursma 77
 
184 Geert Doedes Postma geb.08-041881 Tietjerksteradeel
      geh. 25 -10-1906 Tietjerksteradeel, Taetske van der Bijl
      geb. 1883  Hempens, gemeente Leeuwarderadeel
       kind van Marten van der Bijl en Baukje Tigchelaar

185 Ymkje Doedes Postma geb.12-09- 1882  Tietjerksteradeel
       geh.18-05-1901Tietjerksteradeel, Teye Wobbes
       geb. 1879 te Buitenpost  gemeente Achtkarspelen
         kind van Wipkje Jannes Wobbes
 
186 Arendtje Doedes Postma  geb. 01-10-1883 Tietjerksteradeel
 
187 Rinze Postma geb, 27-11-1884Tietjerksteradeel
 
188 Rinze Postma  geb. 03-03-1886 Tietjerksteradeel
       geh. 31 -05-1913 Tietjerksteradeel Sytske Visser
       geb. 1892 Giekerk 
        kind van  Sape Sjoerds Visser en Akke Dirks Biesma
 
189 Arendtje Postma  geb. 26-05-1887 Tietjerksteradeel
       geh.13-05-1911 Tietjerksteradeel, Harmen Willems van der Meer
       geb. 1880 Bergum
         kind van Willem Harmens van der Meer en Baukje Jans Kuipers

190 Jan Postma  geb. 29-05-1888 Tietjerksteradeel

191 Jan Postma  geb. 04-05-1890 Tietjerksteradeel
       geh.13 -05-1922 Tietjerksteradeel, Ymkje van der Kloet
       geb. 1891 Hardegarijp
         kind van Harmen Dirks van der Kloet en Andrieske Talma

192 Tjalling Postma  geb.18-05-1891 Tietjerksteradeel

193 Tjaltje Postma  geb.25-07-1893 Tietjerksteradeel
 
194 Tjalling Postma geb.11-07-1896 Tietjerksteradeel
       † 1897 Tietjerksteradeel  13 mnd

195 Arend Postma  geb.20-03-1895 Tietjerksteradeel
       † 08-08-1922 Tietjerksteradeel  27 jr
       geh.12-05-1921Tietjerksteradeel, Trijntje Visser
       geb. 1899 Oenkerk (Giekerk)
        kind van Sape Sjoerds Visser en Akke Dirks Biesma

 
kinderen van  Tjalling Rinzes Postma  en Antje Talma 78
 
196 Rinze Postma  geb. 1886 Tietjerksteradeel
       geh.16-05-1908  Tietjerksteradeel, Aaltje Vlieger
       geb. 1889 Rijperkerk
        kind van Klaas Rienks Vlieger  en Dieuwke Pieters van der Heide 

197 Yme Postma  geb. 1891 Tietjerksteradeel
       geh.19-10-1912  Tietjerksteradeel,  Jikke Dorenbos
       geb. 1892  Oostermeer
        kind van  Albert Dorenbos  en Ybeltje Riemers Riemersma 

198 Meindert Postma  geb. 03-08-1888 Tietjerksteradeel
       geh. 17-09-1908 Tietjerksteradeel,  Geertje Doctor
       geb. 1890 Tietjerksteradeel
         kind van Simon Doctor en Aaltje Bouwes van der Meulen

 
kinderen van Baukje Rinzes Postma en  Sjouke Gerrits Inia  79
 
199 Ymkje Sjoukes Inia  geb 28-06-1882 Tietjerksteradeel
       geh.19-05-1906  Leeuwarderadeel,Gerrit van der Leest
       geb.1878 Tietjerksteradeel
        kind van Sybe Hendriks van der Leest en Tietje Willems

200 L.L. Inia  geb/overl  27-05-1885 Tietjerksteradeel
 
201 Aukje Inia  geb. 22-09-1886 Tietjerksteradeel
       geh. 23-08-1917 Utingeradeel, Anne Groenveld
       geb. 1884 Tietjerksteradeel
        kind van Douwe Groenveld en Trijntje Tuinsma
 
202 Gerrit Inia  geb,19-09-1888 Tietjerksteradeel
       geh.30-10-1909 Tietjerksteradeel,Gerritje Inia
       geb. 1886 Tietjerksteradeel,
        kind van Jan Gerrits Inia en Grietje Keimpes Vlieger
 
203 Rinze Inia geb. 03-11-1890 Tietjerksteradeel

204 Rinze Inia geb. 02-01-1892 Tietjerksteradeel
       geh. 08 -01-1916 Leeuwarderadeel, Henderika Kuipers
       geb. 1889 Twijzel, gemeente Achtkarspelen
         kind van Rienk Kuipers en Dieuwke Veltman
 
205 Stijntje Inia geb.12 -02-1895 Tietjerksteradeel
       † 09-04-1910 Tietjerksteradeel  15 jr

206 Elisabeth Inia  geb. 08 -08-1896 Tietjerksteradeel
 
207 Sjoukje Inia geb.16 -04-1898 Tietjerksteradeel 

kinderen van Eize Roels Terluin  en Sijke Pieters de Haan   81
 
210  Lutske Terluin  geb. 20-03-1889 Tietjerksteradeel          
       † 20-06-1934  Tietjerksteradeel,
       geh. 18-05-1912  Sybren Sytzes Hoekstra
       geb.10-09-1883  Hardegarijp
       kind van Sytze Sybrens Hoekstra en Fintje Dirks van der Kloet
 
211  Roel Terluin   geb.23-06-1890  Tietjerksteradeel
         †  19-12-1969 Bergum
          geh. 13-05-1911 Tietjerksteradeel, Jitske Annema
          geb. geb. 04-12-1893  Bergum
        † 19-01-1923 Smallingerland
           kind van Heinze Pieters Annema en Hetje Sybrens Jongsma      
     
212  Ybeltje Terluin  geb.15-07-1892  Tietjerksteradeel
 
213  Antje Terluin geb. 25-05-1894 Tietjerksteradeel
          †  07-04-1980
          geh.10-05-1919 Tietjerksteradeel, Hendrik Douna
        geb. 24-05-1894 Tietjerksteradeel
        †  02-03-1985
        kind van Marten Hendriks Douna en Aaltje Sytzes Andringa
 
214 Doede Terluin  geb.29-08-1897 Tietjerksteradeel
       geh.22-05-1920 Tietjerksteradeel, Aaltje Heidstra
         geb.1899 Suawoude
         kind van Klaas Rinzes Heidstra en Froukje Klazes Bosma
 
215 Pietje Terluin geb. 01-01-1899 Tietjerksteradeel
         †  23-09-1904 Tietjerksteradeel  5 jr
 
216 Aukje Terluin geb. 22-12-1901 Tietjerksteradeel
       † 30-06-1990
       geh. Vonk

217 Pieter Terluin  geb. 1904  Tietjerksteradeel
       †  01-02-1904 Tietjerksteradeel
    5 wk.
 

kinderen van  Roelof Doedes Terluin en Trijntje Venema 85
 
218 Aukje Terluin, geb, 16-01-1900 Tietjerksteradeel,
 
219 Hendrikje Terluin, geb. 28-02-1902 Tietjerksteradeel

 
kinderen van van Andries Jans Meyer en Fokeltje Boonstra 86
 
220 Tietje Meyer geb. 03 -04- 1893  Tietjerksteradeel
 
221 Jan Meyer geb. 10 -02-1895 Tietjerksteradeel  
       geh. 15 -05-1919 Tietjerksteradeel, Tietje Visser
       geb. 1895   Wartena gemeente Idaarderadeel
         kind van Minse Visser en Ruurdtje Valk
 
222 Doede Meyer geb. 02 -05-1898 Tietjerksteradeel
 
223 Harmen Meyer geb. 02 -02-1901  Tietjerksteradeel

 kinderen van Sytske Jans Meyer en Johannes Hendriks Norbruis 88
 
224 Hendrik Norbruis  geb.10-09-1897 Tietjerksteradeel,
       geh.09-01-1919 Tietjerksteradeel,Tjitske Westerhof
       geb. 1900  Suawoude
         kind van Eesger Roels Westerhof en Hinke Eeltjes van der  Molen
 
225 Jan Norbruis  geb,25-03-1900 Tietjerksteradeel
       geh. 28 -101920 Tietjerksteradeel, Ybeltje Reitsma
       geb. 1901 Bergum
         kind van  Tjeerd Reitsma en Jelsje Sybrens Koop

226 Pieter Norbruis  geb.12 -06-1902 Tietjerksteradeel

 
kinderen van Geert Hendriks Venema en Baukje Jans Meyer 89
 
227 Grietje Venema  geb, 25-05-1895 Tietjerksteradeel
        † 12-11-1917 Tietjerksteradeel 22 jr
        geh. 10 -05-1917 Tietjerksteradeel,  Harmen Brander
        geb. 1890 Garijp
        kind van Hinne Ebes Brander en Sjoukje Lykelema

228  Hendrik Venema geb.18-07-1896 Tietjerksteradeel
        † 13-06-1897 Tietjerksteradeel  11 mnd

229  Hendrik Venema geb. 02 -11-1897 Tietjerksteradeel

 
kinderen van  Pieter Wytzes Venema en Boodske Aukes Veenstra 93
 
235 Aaltje Venema   geb. 13-10-1891 Bergum
       geh. 16-05-1914  Tietjerksteradeel,  Hendrik van Akker
       geb. 1889 Bergum
         kind van Lubbert Hendriks van Akker en Jitske Jacobs van der Meulen

236  L.L. Venema  geb/overl  29-07-1894 Tietjerksteradeel
 
237 Tjettje Venema  geb,31-08-1895 Tietjerksteradeel
       geh.20-05-1916 Tietjerksteradeel, Albert van Akker
       geb. 1894   Bergum
         kind van Lubbert Hendriks van Akker en Jitske Jacobs van der Meulen
 
238 Auke Venema geb,06-10-1898 Tietjerksteradeel
 
239 Hendrik Venema geb. 21-02-1902 Tietjerksteradeel   
 
240 L.L. Venema geb/overl  27-09-1905 Tietjerksteradeel

 
kinderen van Dirk Eelkes Nicolai en Jantje Aukes Veenstra 94
 
241 Baukje Nicolai  geb.11-12-1895  Tietjerksteradeel
       geh. 20 -09-1913 Tietjerksteradeel, Geert Vriezinga
       geb. 1890  Bergum
       
kind van Frederik Pieters Vriesinga en Marijke Geerts Procee
 
242 Auke Nicolai  geb.28 -07- 1897 Tietjerksteradeel

243 Eelke Nicolai  geb.14 -09-1899 Tietjerksteradeel

244 Doede Nicolai geb. 02 -11-1901 Tietjerksteradeel
       † 26 -11-1904 Tietjerksteradeel   2 jr

 
kinderen van Doede Aukes Veenstra en Froukje Rinzes Heidstra 95
 
245 Trijntje Veenstra  geb. 18-01-1899 Tietjerksteradeel
 
246 Aaltje Veenstra  geb. 01-02-1901 Tietjerksteradeel
       † 07 -02-1901  Tietjerksteradeel   5 jr

 
kinderen van Johannes Martens Kloetstra en Willemke Aukes Veenstra 97
 
247 Aaltje Kloetstra geb. 20-05-1897 Tietjerksteradeel
       geh. 18-05 1922 Tietjerksteradeel, Jitze de Jong,
       1894 Bergum
      
kind van Ate Jitzes de Jong en Aaltje Ruurds Weistra
 
248 Jitze Kloetstra  geb. 09-10-1898 Tietjerksteradeel
       geh. 01-09-1917 Tietjerksteradeel, Fokeltje Fritsma 
       geb.1897 Jorwerd
        kind van Meindert Fritses Fritsma en Hiltje Kampstra
 
249 Trijntje Kloetstra  geb.13-11-1901 Tietjerksteradeel
 
250  Boodske Kloetstra geb. 1904 Tietjerksteradeel
        † 09-02-1941 Tietjerksteradeel
        geh.

 
kinderen van Romke Postma en Baukje Theunis Postma 99
 
251  Grietje Postma  geb.31-07-1889 Dantumadeel
 
252  Teunis Postma geb. 22-08-1891 Dantumadeel
 
253  Gosse Postma geb. 10 -07-1894 Dantumadeel
 
254  Wytse Postma geb. 08 -08- 897 Dantumadeel
 
255 Douwe Postina  geb.12 -09-1900 Dantumadeel
 

 
kinderen van Haye Teunis Postma en Aafke Geerts Elzinga 102
 
 
257 Teunis Postma
 
258 Johannes Postma

 
kinderen van Taeke Oosterdijk  en Trijntje Nijenhuis  114
 
259 Lutske Oosterdijk  geb.30-04-1899 AEngwirden
       † 13-11-1989
       geh.17-06-1921 Westellingerwerf,   Bauke Brands
       geb. 23-11-1894  
       †  02-02-1987
 
260 Berend Oosterdijk  geb.15-07-1900 AEngwirden
 
261 Hiltje Oosterdijk  geb.02-01-1902  AEngwirden
         geh.16-12-1922 AEngwirden Geert Hof
       geb.1901 Beets  gemeente Opsterland
         kind van Gerrit Hof  en Neeltje Vaartjes

kinderen van Jan Nijholt  en Wytske Lendekamp  125
 
262  Wiebrigje Nijholt  geb. 19-07-1895 Oostellingwerf'
         geh. 15-05-1920 West Stellingwerf
 
263  Antje Nijholt  geb. 17-12-1897 Ooststellingwerf
          geh. 14-05-1921 Achtkarspelen, Pier de Jong
        geb. 1897 Buitenpost
          kind van Klaas de Jong  en Geertje Piersma


kinderen van Jan Roelofs Nijholt en Anna Maria de Brouwer 126
 
264  Gerhardus Johannes Nijholt  geb. Vugt
        geh. 13-05-1922 -Hertogenbosch ,Petronella van Zon
        geb. 's-Hertogenbosch
           kind van Lambertus van Zon en Johanna de Werdt
 
265   Wilhelmus Theodorus Nijholt  geb.  's-Hertogenbosch
         geh. 15-05-1920 's-Hertogenbosch ,Cornelia de Gruijter
         geb. 's-Hertogenbosch
           kind van Renardus Wilhelmus de Gruijter en Catharina Werts

kinderen van Johannes Faber  en Geesje Nijholt 127
 
266  Sietha Wiebreg Faber geb. 1907 Hardenberg-Stad
         † 20-12-1940   Arnhem
         geh. Gerrit Jurjen Henri Lasonder

 
mocht u bezwaren hebben met Uw naam op de site
prive is 50 jaar na overlijden en 100 jaar na geboorten
tenzij een latere melding wordt gedaan
met uw persoonlijk bezwaar, wordt rekening gehouden
 
de  webmaster